Vienošanās par Partnerību

 

 

Kompānija Greenwalk no vienas puses un fiziska vai juridiska persona, turpmāk saukta par Kompānijas Greenwalk Partneri, no otras puses vienojas par sekojošo:

 

 

1.     Kompānijas Greenwalk partnerim ir tiesības:

 

Iegādāties kompānijas Greenwalk produktus ar piegādi norādītajā adresē gan personīgai lietošanai, gan uzņēmējdarbības veikšanai.

Izmantot personīgu Virtuālo Ofisu portālā Greenwalk.

 

Piedalīties Kompānijas Greenwalk akcijās un Iepazīšanas pasākumos.

Saņemt atlaides un Kompensācijas saskaņā ar Kompānijas Greenwalk Kompensāciju plānu.

 

Izmantot Kompānijas Greenwalk atbalstu uzņēmējdarbības veidošanā, saņemt nepieciešamo informāciju, piedalīties Kompānijas organizētajos apmācību un prezentāciju pasākumos, piedalīties Kompānijas Greenwalk organizētajās tirdzniecības akcijās.

 

Izmantot visus Kompānijas Greenwalk piedāvātos resursus ar Kompāniju Greenwalk saistīto produktu un uzņēmējdarbības realizēšanai.

 

Izmantojot Kompānijas Greenwalk izstrādāto informācijas izsūtīšanas sistēmu, ieteikt Greenwalk internetveikalu sev pieejamai auditorijai.

 

Sevis izvēlētas personas, izmantojot personīgo informācijas izsūtīšanas sistēmu, ieteikt Kompānijai Greenwalk kā sadarbības partnerus, iekļaujot tos savas Organizācijas tiešajā līnijā.

 

Greenwalk internetveikalā iegādātos produktus realizēt nereģistrētajiem klientiem par Kompānijas Greenwalk ieteiktajām cenām saskaņā ar konkrētās valsts likumdošanu.

 

Izmantot sakrātos bonusa punktus produktu iegādei Greenwalk internetveikalā, konvertācijai uz bankas kontu vai citiem Kompānijā Greenwalk iespējamiem mērķiem pēc savas izvēles.

Piedalīties Birthday Club un saņemt dāvanas no Kompānijas Greenwalk savā dzimšanas dienā.

Piedalīties Atklātajos Klubos un cita veida produktu prezentācijās, kā arī saņemt produktu ražotāju konsultācijas.

 

2.     Kompānijas Greenwalk Partnerim ir pienākums:

 

Savā darbībā ievērot Kompānijas Greenwalk principus un noteikumus, kā arī atbilstošās valsts likumdošanu.

 

Ievērot Kompānijas Greenwalk tradīcijas un ētiskās normas, kā arī uzturēt Greenwalk reputāciju.

Greenwalk Kompānijas ietvaros izveidoto Organizāciju izmantot tikai Kompānijas Greenwalk piedāvājumu popularizēšanai.

 

3.     Atbildība

 

 

Kompānijā Greenwalk pieņemto ētikas normu pārkāpums var tikt izskatīts Kompānijas Greenwalk Ētikas padomē.

 

 

4.     Vispārējie nosacījumi.

 

Kompānija Greenwalk apņemas aizsargāt Partnera personīgos datus.

 

Partneris pilnvaro Kompāniju Greenwalk, reģistrācijas procesā iegūtos datus izmantot pasūtījumu noformēšanā vai sarakstē ar Kompāniju. Kompānija apņemas šos datus neizpaust trešajām personām. Personas datu apstrādes mērķis ir Partnera atlaižu un iespējamo kompensāciju aprēķins.

 

Kompānija Greenwalk neatbild par Partnera uzņēmējdarbību. Visus likumdošanas un nodokļu administrēšanas jautājumus Partneris risina patstāvīgi, saskaņā ar konkrētās valsts likumdošanu.

 

Kompānija Greenwalk patur sev tiesības piedzīt no Partnera zaudējumus un/vai pārtraukt jebkāda veida sadarbību, ja Partneris radījis Kompānijai Greenwalk finansiālus vai morālus zaudējumus.

 

Kompānijai ir tiesības izdarīt labojumus savas darbības noteikumos un procedūrās, Kompensāciju plānā, šīs Vienošanās saturā, internet-ofisa konstrukcijā un jebkuros dokumentos un resursos, nebrīdinot Partneri iepriekš. Jebkuras šādas izmaiņas tiek automātiski akceptētas no Partnera puses un stājas spēkā nekavējoties.

 

Šī vienošanās, ievērojot Vienošanās nosacījumus, ir spēkā gadu kopš akceptēšanas, par ko liecina Partnera reģistrēšanās fakts Kompānijas Greenwalk internet vietnē. Turpmāk Vienošanās darbība tiek pagarināta automātiski, kamēr vien tiek izpildīti tās nosacījumi.

 

Strīdus situācijas tiks risinātas labvēlīgā savstarpējas cieņas gaisotnē.

 

Ja Vienošanās puses strīdu nespēj atrisināt pārrunu ceļā, tiek piemērotas Latvijas Republikas likumdošanas normas.