Vienošanās par Partnerību

 

 

Kompānija Greenwalk no vienas puses un fiziska vai juridiska persona, turpmāk saukta par Kompānijas Greenwalk Partneri, no otras puses vienojas par sekojošo:

 

 

1.     Kompānijas Greenwalk partnerim ir tiesības:

 

Iegādāties kompānijas Greenwalk produktus ar piegādi norādītajā adresē gan personīgai lietošanai, gan uzņēmējdarbības veikšanai.

Izmantot personīgu Virtuālo Ofisu portālā Greenwalk.

 

Piedalīties Kompānijas Greenwalk akcijās un Iepazīšanas pasākumos.

Saņemt atlaides un Kompensācijas saskaņā ar Kompānijas Greenwalk Kompensāciju plānu.

 

Izmantot Kompānijas Greenwalk atbalstu uzņēmējdarbības veidošanā, saņemt nepieciešamo informāciju, piedalīties Kompānijas organizētajos apmācību un prezentāciju pasākumos, piedalīties Kompānijas Greenwalk organizētajās tirdzniecības akcijās.

 

Izmantot visus Kompānijas Greenwalk piedāvātos resursus ar Kompāniju Greenwalk saistīto produktu un uzņēmējdarbības realizēšanai.

 

Izmantojot Kompānijas Greenwalk izstrādāto informācijas izsūtīšanas sistēmu, ieteikt Greenwalk internetveikalu sev pieejamai auditorijai.

 

Sevis izvēlētas personas, izmantojot personīgo informācijas izsūtīšanas sistēmu, ieteikt Kompānijai Greenwalk kā sadarbības partnerus, iekļaujot tos savas Organizācijas tiešajā līnijā.

 

Greenwalk internetveikalā iegādātos produktus realizēt nereģistrētajiem klientiem par Kompānijas Greenwalk ieteiktajām cenām saskaņā ar konkrētās valsts likumdošanu.

 

Izmantot sakrātos bonusa punktus produktu iegādei Greenwalk internetveikalā, konvertācijai uz bankas kontu vai citiem Kompānijā Greenwalk iespējamiem mērķiem pēc savas izvēles.

Piedalīties Birthday Club un saņemt dāvanas no Kompānijas Greenwalk savā dzimšanas dienā.

Piedalīties Atklātajos Klubos un cita veida produktu prezentācijās, kā arī saņemt produktu ražotāju konsultācijas.

Piedalīties Slēgtos Klubos, Semināros un cita veida Profesionālajā apmācībā Greenwalk Akadēmijas ietvaros.

 

2.     Kompānijas Greenwalk Partnerim ir pienākums:

 

Atbildīgi izturēties pret savas Organizācijas formēšanu, tās apmācību un attīstību.

Iespējami ātri dalīties no Kompānijas Greenwalk vai Informatīvā Partnera (IP) saņemtajā informācijā ar savu Organizāciju.

Pilnveidot savas un nodot savai Organizācijai prasmes darbā ar cilvēkiem, palīdzēt citu profesionālajā izaugsmē.

Savā darbībā ievērot Kompānijas Greenwalk principus un noteikumus, kā arī atbilstošās valsts likumdošanu.

 

Ievērot Kompānijas Greenwalk tradīcijas un ētiskās normas, kā arī uzturēt Greenwalk reputāciju.

Greenwalk Kompānijas ietvaros izveidoto Organizāciju izmantot tikai Kompānijas Greenwalk piedāvājumu popularizēšanai.

Būt aktīvam katrā periodā (mēnesis), izdarot personīgo pirkumu, atbilstoši GV skaitam, kas atbilst kvalifikācijas kritērijiem, vai minēto GV skaitu iegūstot no tieši reģistrēto Klientu un VIP Klientu pirkumiem, vai kombinējot minētos variantus.

Pirmajā periodā no šīs vienošanās akceptēšanas, personīgo aktivitāti apliecināt ar personīgo pirkumu, savācot GV summu, kura nepieciešama statusa apliecināšanai.

 

 

3.     Atbildība

 

Ja Partneris neapstiprina aktivitāti viena atskaites Perioda laikā kopš Vienošanās akceptēšanas, šī vienošanās nestājas spēkā. Šajā gadījumā kompensācijas un atlaides par periodu tiek aprēķinātas un piešķirtas kā Klientam vai VIP klientam atkarībā no pirkuma apjoma. Partnera statuss tiek nomainīts uz Klienta vai VIP Klienta statusu atbilstoši.

 

Ja Partneris nav aktīvs 5 periodus pēc kārtas vai 6 periodus kalendārā gada laikā, Uzskaites un Statistikas sistēma Partnera statusu nomaina uz Klienta vai VIP Klienta statusu atkarībā no izdarīto pirkumu apjoma.

 

Partnera statusa zaudēšanas gadījumā visa izveidotā Organizācija (izņemot tiešos Anonīmos Klientus, Klientus un VIP Klientus) tiek pārcelta viņa Informācijas Partnerim (IP).

 

Kompānijā Greenwalk pieņemto ētikas normu pārkāpums var tikt izskatīts Kompānijas Greenwalk Ētikas padomē.

 

 

4.     Vispārējie nosacījumi.

 

Kompānija Greenwalk apņemas aizsargāt Partnera personīgos datus.

 

Partneris pilnvaro Kompāniju Greenwalk, reģistrācijas procesā iegūtos datus izmantot pasūtījumu noformēšanā vai sarakstē ar Kompāniju. Kompānija apņemas šos datus neizpaust trešajām personām. Personas datu apstrādes mērķis ir Partnera atlaižu un iespējamo kompensāciju aprēķins.

 

Kompānija Greenwalk neatbild par Partnera uzņēmējdarbību. Visus likumdošanas un nodokļu administrēšanas jautājumus Partneris risina patstāvīgi, saskaņā ar konkrētās valsts likumdošanu.

 

Kompānija Greenwalk patur sev tiesības piedzīt no Partnera zaudējumus un/vai pārtraukt jebkāda veida sadarbību, ja Partneris radījis Kompānijai Greenwalk finansiālus vai morālus zaudējumus.

 

Kompānijai ir tiesības izdarīt labojumus savas darbības noteikumos un procedūrās, Kompensāciju plānā, šīs Vienošanās saturā, internet-ofisa konstrukcijā un jebkuros dokumentos un resursos, nebrīdinot Partneri iepriekš. Jebkuras šādas izmaiņas tiek automātiski akceptētas no Partnera puses un stājas spēkā nekavējoties.

 

Šī vienošanās, ievērojot Vienošanās nosacījumus, ir spēkā gadu kopš akceptēšanas, par ko liecina Partnera reģistrēšanās fakts Kompānijas Greenwalk internet vietnē. Turpmāk Vienošanās darbība tiek pagarināta automātiski, kamēr vien tiek izpildīti tās nosacījumi.

 

Strīdus situācijas tiks risinātas labvēlīgā savstarpējas cieņas gaisotnē.

 

Ja Vienošanās puses strīdu nespēj atrisināt pārrunu ceļā, tiek piemērotas Latvijas Republikas likumdošanas normas.